laokoontango manifest

Манифест на LAOKOONTANGO!

LAOKOONTANGO © Kalina Yanchulova

LAOKOONTANGO MANIFEST

Tango is an aesthetical reaction, a cosmogony of the spirit and a gaping wound caused by the obsessive sensеlessness of daily routine.
Laokoontango* is reactionary aesthetics, spiritual cosmos, a daily healing obsession of the shamanic trance.
Tango is a radical resistance against the banality and madness of an empty mind, a moral protection against contemporary kitsch.
Laokoontango is an anti-reflexive reaction of the personal Ego against this spiritual wasteland, a creative alternative to every devalorized passion.
Tango is a deep penetration into the strata of the human soul, where the native vortex of that relaxing Duende** oscillates, shattering the horrors of civilization.
Laokoontango is a permanent Duende and not: CIA, FSB, Mossad, M16, Microsoft, The World Bank, The Stock Exchange, NASDAQ, NATO, Religious Fundamentalism, Vatican, CNN… an endless list of senseless word orders which is an outgrowth of the perversity of our civilization.
Tango is the indulgent muteness of words, the metaphysical expansion of our bodies, the cardinal spiral of movement, an alphabet of conscious contemplation.
Laokoontango is an offensive breath of conscious achievement; an open door for all dreams and wishes that went wrong; the space of revolution… in the field of planetary boredom.
Tango is the unbridled ecstasy of our own identity which is evoked to liberate us from the feudalism of our own history.
Laokoontango is a centrifuge of identity, the exalted game of muddy mythologies; the free style of those emerging from the bog of a molded way of life.
Tango is wrestled from our souls painful wail of loneliness; it is the barricade of our feelings against the social formalism and the key to the chains of interpersonal fear.
Laokoontango is a provocation to unite with the dangerous other, a preserved oasis of the expression of I can, the freedom to touch the entire world.
Tango is the vocation to leave the naphthaline coat of resignation and submission in the closet and to aggressively display the vivid jacket of passion which has wasted away from lack of use.
Laokoontango is the execution of the orthodox, dusty and lousy from the proxy flight, a brutal expansion of the liberated soul and the banished temperament and the visual orgy of challenge.

LAOKOONTANGO  widely opens a window to air the wings!

——————————-
*
Laocoön or Laokoon (in Greek language: Λαοκοων) – 1. In the ancient Greek mythology  - Trojan priest who warned the Trojans not to accept the Greek wooden horse; 2. Practically the ordinary man who dared to make a stand against the will of  the Gods to defend the truth and freedom; symbol for “rebel”, man who has opposed to the standards and the forced canons; 3. The statue of Laocoön and His Sons, also called the Laocoön Group, is a monumental marble sculpture, now in the Vatican Museums, Rome. The sculpture „Laokoon,“ at the Vatican Museums, was unearthed in 1506, but a new theory says it is a forgery by Michelangelo.
** Duende
– 1. A ghost, an evil spirit; 2. Inspiration, magic, fire.

www.laokoontango.com

—bg version

LAOKOONTANGO MАНИФЕСТ

Таngo е естетическа реакция, космогония на духа, една отворена рана върху обсесивното безсмислие на ежедневието.
Laokoontango* е реакционна естетика, духовен космос, ежедневната лечебна обсесия на шаманния транс.
Таngo е радикалната съпротива срещу пошлостта и безумието на  духовната пустота, една морална защита срещу кича на съвремието.
Laokoontango е анти-рефлексивното противодействие на персоналния АЗ спрямо тази Пустиня на духа, креативната алтернатива на всяка девалвирала страст.
Таngo е дълбокото проникване в слоевете на човешката душа, където трепти натуралният вихър на смазващото цивилизационния ужас релаксивно Duende**.
Laokoontango е перманентно Duende, а не CIA, FSB, Mossad, M16, Microsoft, The World Bank, The Stock Exchange, NASDAQ, NATO, Religious Fundamentalism,Vaticana, Arab League, CNN… безкраен списък от безсмислен словоред, структуриран от цивилизационна перверзия.
Tаngo е благородната немота на думите, метафизичната експанзия на телата, кардиналната спирала на движението, азбука на съзнателната медитативност.
Laokoontango е офанзивният дъх на съзнателното постигане, една отворена врата за всички дерайлирали мечти и желания, пространство за революции… в полето на световната скука.
Tango е необузданият екстаз на собствената ни идентичност, призван да разкрепости феодализма на собствената ни история.
Laokoontango е центрофуга на идентитета, екзалтираната игра на затлачените митологии, свободния стил на изплуване от блатото на мухлясалия бит.
Tango е изтръгнатия от душите ни вопъл на изстрадана самота, барикада на чувствата ни срещу социалния формализъм, ключът от оковите нa междуличностния страх.
Laokoontango е провокацията да постигнем единението с опасния Друг, съхраненият оазис на изразяване на АЗ – мога, свободата да докоснем себе си до околния свят.
Тango е призванието да оставим на гардероб нафталиненото палто на примирението и покорството, и агресивно да наденем яркия жакет на позавехналата от не-употреба страст.
Laokoontango е екзекуцията на правоверния, напудрен и въшлясал от сурогати летеж, една брутална експанзия на разкрепостения и разгонен темперамент, визуалната оргия на предизвикателството.

Laokoontango отваря широко прозореца, за да Проветри Кулисите!

—————-
*
Лаокоон (на гръцки: Λαοκοων) – 1. В древногръцката митология – троянски жрец, който предупреждава троянците да не приемат дървения кон, дар от ахейците;  2. Практически, обикновен простосмъртен, позволил си да се опълчи срещу волята на боговете в защита на истината и свободата, символ за „бунтар”, човек  противопоставящ се на нормите и наложените канони; 3. Една от най-известните монументални скулптурни групи от древността, която понастящем се намира в Музей Пио Клементино във Ватикана. Според последните теории, статуята е фалшификат, направен по времето на Ренесанса от самия Микеланджело.
** Дуенде
(на испански: Duende) –  1. Привидение, зъл дух, таласъм; 2. Вдъхновение, магия, огън.

www.laokoontango.com

Social Share Toolbar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments