ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ
АРХИТЕКТОНИКА НА ТЕАТРАЛНОСТТА
ТЕАТРАЛНИЯТ СПЕКТАКЪЛ В СЕМИОТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
Изд. „Просвета“, София, 2012
ISBN: 978-954-01-2696-8

arhitektonika-na-teatralnostta-съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕАТЪРЪТ ОТ ПРЕДИШНИЯ ДЕН (ТЕКСТЪТ, ИГРАТА, СЕМИОТИЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА) от проф. д.н. Мирослав Дачев / 4

ПРЕДГОВОР от Автора / 21

УВОД
Орнаменти върху един семиозис на thѐatralitѐ / 25

I ЧАСТ
ТЕАТРАЛНОСТ И СЕМИОТИЧНОСТ
Знаци и знакови конфигурати – пространството на спектакъла като signifier / 41
Семантика на превъплъщението – stage figure в контекста на спектакъла / 54
Театралната комуникация и театралният код – свобода на означаването. Зрителят като апологет на значението / 61
Рефлексия на доминирането – знакът като отсъствие/присъствие / 71
Лингвистично и пара-лингвистично взаимодействие – знакова трансмисия, репрезентация, активна конвенция / 77

II ЧАСТ
СПЕКТАКЪЛ И ОЗНАЧАВАНЕ
Спектакълът като театрален текст – морфология на дискурса / 85
Актьорът в пространството на сцената – семантика на превъплъщението / 98
Семиотика на сценичното пространство – АЗ в пространството на сцената / 112
Мise-en-Scéne – репрезентативната конвенция на спектакъла / 122
Феноменология на играта-на-лъжи – конституиране на театралната репрезентация в архитектониката на спектакъла. Вместо заключение / 134

ОБОБЩЕНИЕ
Театралният спектакъл в семиотична перспектива / 150

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дерида-Арто. Крайната икономия на differance или  подсказаната дума на отчуждението. Театърът на жестокостта и радикалната чистота на изгонването на Бога / 162

БИБЛИОГРАФИЯ / BIBLIOGRAPHY / 170
ARCHITECTONICS OF THEATRICALITY (SUMMARY)
/ 177
БЛАГОДАРНОСТИ
/ 190

Александров, И., Архитектоника на театралността, Просвета, С., 2012, ISBN: 978-954-01-2696-8

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КНИГАТА (BG) > ТУК

РЕЗЮМЕ НА КНИГАТА (BG) > ТУК
РЕВЮТА ЗА КНИГАТА (BG) > ТУК

ABOUT THE BOOK (EN) > HERE

ЗА АВТОРА (BG) > ТУК
ABOUT THE AUTHOR (EN) > HERE

КНИЖАРНИЦИ | BOOKSTORES > ТУК

Social Share Toolbar

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Categories: ABOUT THE BOOK (BG)

Comments are closed.