Archive for the ‘DANCE’ Category


We are one of them; so are we all. So try, fail, start all over again but above all, dance, never stop dancing!… HAPPY INTERNATIONAL DANCE DAY, 29 APRIL 2014! Message by Mourad Merzouki: Every artist takes pride in his art. Every artist will always defend the art form whose encounter has changed his life.   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: DANCE, NEWS, VIDEO

РАЗМИВАНЕ НА ДИСТАНЦИИТЕ В ТАНЦА Андре Лепеки за рухването на границите между танцъори, хореографи, критици и други участници в полето на танца Рухването на стабилните фигури в правенето на танц и в писането за танц, на което сме свидетели през последните 25 години, както и показателната поява на различни видове сътрудничества и интердисциплинaрни контаминации, могат   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: DANCE

DANCE AND THE METAPHYSICS OF MOVEMENT(S) In our imagination, dance and movement are inextricably linked. But are they really the same thing? If one wishes to grasp the differences between dance, movement and art, metaphysics comes into play. Because dance is movement, dance does not exist. From a philosophical perspective, that is how the paradox   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: DANCE

Танц и метафизика на движението В нашето съзнание танцът и движението са неизменно свързани. Но дали наистина те са едно и също нещо? Ако решим да очертаем различията между танца, движението и изкуството, неминуемо трябва да намесим метафизиката. Тъй като танцът е движение, танц сам по себе си не съществува. Така, от философска перспектива, може   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: DANCE

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ТАНЦА Я. И. Френкель Речь, произнесенная на вечере в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) Что такое танец? Танец представляет собой род телодвижения. Всякое движение тел есть явление механическое, Следовательно, танец – механическое явление. Поэтому танцы должны изучаться механикой как составной частью теоретической физики, пытающейся, как известно, почти все явления свести к движению. Если мы   Read More …

Social Share Toolbar
Categories: DANCE